Poliția Română eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza eliberării acestuia.

Persoanele care doresc să devină agent de securitate trebuie să depună o cerere pentru atestare la secţia de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau la serviciul de ordine publică de la inspectoratul de poliţie judeţean unde au domiciliul sau reședința.

Astfel, dosarul pentru agent de securitate trebuie să conțină următoarele documente:

– cerere prin care se solicită avizarea;

– copie de pe actul de identitate;

– fişa medicală din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru serviciul de pază;

– certificatul de cazier judiciar

– atestatul sau certificatul de absolvire a cursului de calificare profesională pentru agent de pază.

Pentru a profesa în acest domeniu, pe lângă atestatul profesional și avizul medical, persoanele interesate trebuie să aibă cel puţin 18 ani, să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie și să fie cetăţeni români sau ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European. Cursurile de formare profesională a personalului pentru executarea activităţilor de pază se realizează prin furnizorii de formare profesională autorizaţi.  Persoanele atestate ca agent de securitate și angajate în acest scop poartă uniforma şi însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepţia locurilor de muncă unde se impune o altă ţinută.

Agenții de securitate au ca principale atribuții prevenirea producerii oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

Cursul de Agenți de Securitate  organizat de SPADA D’ARMI are ca obiectiv pregătirea în activitățile de prevenire a oricăror fapte ce pot aduce prejudicii unităţilor de care au grijă, precum și paza acestora, a bunurilor şi valorilor prevăzute în documentele de serviciu.

In urma promovarii examenului „Curs de Agent Pază și Ordine”, absolventul primește Certificat de Calificare Profesională, recunoscut și avizat, în baza căruia Inspectoratul Județean de Poliție – Serviciul Ordine Publică eliberează cursantului „Atestatul profesional”.

IMPORTANT!!! Certificatele/diplomele eliberate de Profesional New Consult sunt recunoscute in România si UE și acreditate de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale

Detalii inscriere: https://spadadarmi.g-soft.ro/curs-agenti-de-securitate/

 

SPADA D ARMI S.R.L. societate acreditată și licențiată, organizează în Sibiu si in Rm.Valcea, cursuri de Agenți de Securitate și cursuri de Instruire Teoretică și Practica în Domeniul Armelor și al Munițiilor.

Articol preluat: https://miscareaderezistenta.ro/