Curs de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții

Regimul juridic al armelor şi al muniţiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 425 din 10 iunie 2014, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Legea nr. 319 din 11 decembrie 2015 și Legea nr. 22 din 21 martie 2017, precum şi de Hotărârea Guvernului nr. 11/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 83 din 29 ianuarie 2018.

Noile reglementări privind regimul armelor şi al muniţiilor au fost adoptate în contextul armonizării cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale în acest domeniu. Implementarea acquis-ului comunitar pe această linie are ca obiectiv central implementarea prevederilor Directivei nr. 477/1991 a Consiliului Comunităţii Europene, privind controlul achiziţionării şi deţinerii de arme, cu modificările și completările ulterioare aduse de Directiva nr. 2008/51/CE și Directiva nr. 2017/853/UE.

Autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii este Inspectoratul General al Poliției Române.

Persoanele fizice care doresc să dețină sau, după caz, să poarte și să folosească arme și muniții letale și/sau neletale supuse autorizării trebuie să urmeze, în prealabil, un curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor, organizat de către o persoană juridică autorizată în acest sens.

Durată Curs conform metodologiei 

80 de ore / minim 15 zile. Durata cursului poate varia, în funcție de sărbătorile legale.

CINE POATE URMA ACEST CURS DE INIȚIERE ÎN DOMENIUL ARMELOR ȘI AL MUNIȚIILOR?

– Persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, nu au antecedente penale și sunt apte din punct de vedere psihologic și medical pentru a deține și folosi arme și muniții;

-membrii asociațiilor de vânătoare, în vederea obținerii permisului de vânătoare;

-colecționarii de arme;

-persoanele care doresc să obțină autorizația de cumparare pentru arma cu destinația apărare și pază:

demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii şi poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după încetarea activităţii, pensionare, trecerea în rezervă sau retragere;

-persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate;

-armurierii, intermediarii autorizați, precum și gestionarii de arme și muniții din cadrul persoanelor juridice care desfășoară operațiuni cu arme și muniții;

-persoanele care urmează să fie dotate de către angajator cu arme de serviciu letale sau, după caz, neletale;

-precum și persoanele fizice care deţin arme neletale supuse autorizării sunt OBLIGATE să facă dovada absolvirii cursurilor de instruire teoretică şi practică cu ocazia prezentării la prima prelungire a valabilităţii permisului de armă.

  Cursurile de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și al munițiilor sunt în deplină concordanță cu tematica-cadru elaborată de către Inspectoratul General al Poliției Române.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CURSUL DE ARME

  • cerere-tip ( se completeaza la sediul Spada D’Armi);
  • actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, din care rezultă că are domiciliul, reşedinţa pe teritoriul României şi, după caz, documentul care atestă rezidenţa pe teritoriul României;
  • cazierul judiciar in termen;
  • certificat medical, în original şi în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecţiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deţine sau, după caz, a purta şi a folosi arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării şi că este apt să deţină astfel de arme şi muniţii;
  • avizul psihologic, în original şi în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să deţină, să poarte şi să folosească arme şi muniţii letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condiţiile legii; – avizul poate fi obtinut si la sediul firmei Spada D’Armi

Documentele originale vor fi restituite pe loc după confruntarea copiilor cu acestea și certificarea lor pentru conformitate

SPADA D ARMI S.R.L. societate acreditată și licențiată, organizează în Sibiu si in Rm.Valcea, cursuri de Agenți de Securitate și cursuri de Instruire Teoretică și Practica în Domeniul Armelor și al Munițiilor.

SPADA D ARMI , CUI 40841029, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. GIB MIHĂESCU, Nr. 14, Apartament 15, Județ Vâlcea

Contact:

Telefon: +40758289603

Email: contact@spadadarmi.ro

ATENTIE! Conform ORDIN nr. 1.228 din 3 iulie 2020 privind măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic

Articolul 1 – Se aprobă măsurile de prevenire a răspândirii infecției cu noul coronavirus SARS-CoV-2 care trebuie implementate de către cei care organizează cursuri de perfecționare, formare, instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și unele activități specifice organizate de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice și cele din domeniul diplomatic, după cum urmează:1. organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare fizică, a principiilor și măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin;2. organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, cu participarea a maximum 200 de persoane și sub supravegherea unui medic epidemiolog din cadrul structurilor medicale ale acestora, cu respectarea regulilor de distanțare fizică, a principiilor și măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin, precum și a celor referitoare la activitățile desfășurate în aer liber;3. organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul diplomatic, la sediile ambasadelor, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și cu respectarea regulilor de distanțare fizică, a principiilor și măsurilor generale prevăzute în prezentul ordin.

Articolul 2 – Principiile generale de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 sunt următoarele:1. Desfășurarea pregătirii teoretice trebuie să se facă cu precădere on-line.2. Pentru activitățile din sălile de curs se va asigura respectarea distanțării fizice – distanță minimă de 1,5 m între două persoane apropiate.3. Se va asigura triajul epidemiologic la începerea fiecărei sesiuni de instruire.4. Se vor asigura dispensere pentru dezinfecția mâinilor (substanțe antiseptice pe bază de alcool) care se vor reumple ori de câte ori este necesar.5. Se vor asigura facilitățile necesare pentru spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun.6. Se va asigura respectarea gesturilor de barieră (purtarea obligatorie a măștii faciale în spațiile închise, folosirea batistei de unică folosință în caz de strănut sau tuse sau tuse/strănut în plica cotului).7. Se vor asigura curățarea minuțioasă cu detergent și apă, apoi dezinfectarea spațiilor și echipamentelor cu biocide și virucide avizate.8. Se vor asigura informarea și comunicarea privind măsurile de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2.

Articolul 3 – Măsurile generale înainte de începerea activității, în actualul context epidemiologic, sunt următoarele:1. Se vor realiza prestabilirea și marcarea circuitelor de acces și ieșire din unitate astfel încât să se asigure păstrarea distanțării sociale; intrarea și ieșirea din unitate se vor face respectând un circuit separat al persoanelor care intră față de cele care ies.2. afișarea grafică în locuri vizibile a regulilor generale ce trebuie respectate;3. asigurarea amplasării dispenserelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool, la intrarea în unitate și la intrarea în sălile de activități;4. transmiterea materialelor de curs/fișelor de lucru/ suporturilor de curs în format electronic.

Articolul 4 – Măsurile generale la intrarea în unitate sunt următoarele:1. Toți cursanții și personalul vor purta mască de protecție în spațiile închise care să acopere nasul și gura.2. Se va realiza păstrarea distanțării sociale de minimum 1,5 m între persoane.3. Se va asigura dezinfectarea mâinilor cu apă și săpun și/sau soluții pe baza de alcool.4. amplasarea unui covor dezinfectant la intrarea în unitate;5. Efectuarea triajului epidemiologic al personalului angajat și cursanților se efectuează la începutul programului, de către o persoană desemnată anume în acest scop. Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3° Celsius sau/și prezența de simptome respiratorii și/sau alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute, personalul/cursantul nu va fi primit la program. Personalul/Cursantul cu simptome respiratorii, febră și cu oricare alte semne/simptome de boli infecto-contagioase acute nu se va prezenta la lucru/cursuri și va anunța această situație conducătorului instituției.6. Personalul/Cursantul care a venit în contact apropiat cu o persoană confirmată cu SARS-CoV-2 nu se va prezenta la serviciu/cursuri și va anunța această situație conducătorului instituției.7. Personalul/Cursantul care prezintă semne specifice cazului suspect SARS-CoV-2 în timp ce este la cursuri trebuie să fie izolat într-un spațiu special amenajat și să contacteze furnizorii de servicii de sănătate (medicul de familie sau serviciul 112, după caz).

Articolul 5 – Măsurile de prevenire și protecție pentru perioada activităților teoretice și practice sunt următoarele:1. Înainte de începerea activităților de pregătire teoretică/ practică/examinare se vor realiza curățenia și dezinfecția minuțioasă a încăperii, suprafețelor, echipamentelor cu substanțe biocide/virucide avizate, urmate de aerisirea spațiilor minimum 10 minute.2. Spațiile trebuie aerisite și în pauzele de curs.3. La intrarea în sălile de pregătire teoretică/practică/ examinare vor fi amplasate dispensere cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, iar accesul în sală se va realiza doar după dezinfectarea mâinilor.4. Activitatea de pregătire teoretică se va desfășura în grupe cu un număr maxim de 20 de cursanți, iar cea practică în grupe cu maximum 15 cursanți, în funcție de spațiul aflat la dispoziție – cu păstrarea distanței de minimum 1,5 m între două persoane/ cursanți.5. Organizarea programului de funcționare a grupelor aflate în procesul de formare se va face astfel încât să existe o decalare de începere a programului, având în vedere evitarea aglomerării spațiilor comune (holuri, toalete etc.).6. Cursanții, formatorii și toți ceilalți angajați ai unității au obligația de a purta corect în spațiile închise masca de protecție.7. Se vor face pauze de cel puțin 15 minute, la fiecare 45 de minute de activitate, timp în care se va efectua obligatoriu aerisirea sălilor.8. Se va realiza dezinfecția regulată a mânerelor ușilor (săli de curs, recepție, toalete etc.) după fiecare pauză.9. amplasarea la ieșirea din sediu a unor pubele cu capac și cu pedală prevăzute cu saci de plastic în care vor fi eliminate măștile faciale și mănușile;10. În incinta centrelor de formare profesională vor avea acces doar cursanții activi; înscrierile noilor cursanți și eliberarea certificatelor de absolvire se vor face pe bază de programare telefonică sau on-line, evitând astfel aglomerarea de persoane în spațiile de recepție/așteptare.Articolul 6Respectarea aplicării măsurilor prevăzute în prezentul ordin se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne, precum și de către reprezentanții direcțiilor de sănătate publică județene și cea a municipiului București.